1.1a2

Tuesday, April 15, 2003

Definitie van elektronisch geld

Opmerkelijk is dat in het standpunt van DNB over pre-paid beltegoeden gesproken wordt over de definitie elektronisch geld in de Wtk, terwijl deze niet wordt aangehaald. Daarom hieronder de definitie van elektronisch geld zoals die in de Wtk 1992 vanaf 1 Juli 2002 van kracht is:
"een geldswaarde die is opgeslagen op een elektronische drager.Standpunt DNB mbt status van beltegoeden

Zojuist ontving 1.1a2 van DNB het volgende bericht van DNB:


Reikwijdte toezicht op elektronisch-geldinstellingen
Met de implementatie van de elektronisch-geldrichtlijn (2000/46/EG) in de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) per 1 juli 2002 is het toezicht op elektronisch-geldinstellingen ingevoerd. Naar aanleiding hiervan is onder meer de vraag opgekomen of een prepaid beltegoed bij mobiele operators kan worden aangemerkt als elektronisch geld in de zin van de Wtk 1992. Indien prepaid beltegoeden als elektronisch geld worden aangemerkt, zou deze denstverlening immers kunnen worden beschouwd als een activiteit van een elektronisch-geldinstelling. De mobiele operators zouden daarmee onder de reikwijdte van de Wtk 1992 komen te vallen en over een vergunning ex artikel 6, eerste lid van de Wtk 1992 dienen te beschikken, indien zij niet van deze vergunningplicht zijn vrijgesteld op grond van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992.

Prepaid mobiele telefonie en premium rate services
Mobiele operators exploiteren netwerken voor mobiele telefonie en bieden uit dien hoofde telefoniediensten aan eindgebruikers aan. Deze diensten kunnen zowel prepaid als postpaid worden afgenomen. Bij postpaid dienstverlening geschiedt betaling achteraf; hierbij is niet de vraag aan de orde of sprake is van elektronisch geld. In geval van prepaid dienstverlening is primair sprake van een vooruitbetaling aan de operator voor gebruik van de mobiele telefoon. De gebruiker krijgt een 'beltegoed'. Het beltegoed kan worden gebruikt voor normaal telefoneren, het versturen van SMS-berichten en ook voor het afnemen van zogenoemde 'premium rate services' (PRS), waaraan op geld gewaardeerde dienstverlening ('content') is verbonden. PRS-dienstverlening kan onder meer bestaan uit 0800- en
090x-informatienummers (weerberichten, beursberichten en dergelijke) of het verkrijgen van een product, veelal een SMS-bericht met een bepaalde inhoud (bijvoorbeeld 'ringtones' of foto's/ plaatjes die op het schermpje van de
mobiele telefoon kunnen worden getoond).

Standpunt Bank
De Nederlandsche Bank (de Bank) is vooralsnog van oordeel dat een beltegoed bij een mobiele operator, waarmee ook kan worden betaald voor PRS-diensten, niet is aan te merken als elektronisch geld in de zin van de Wtk 1992. Mobiele operators die prepaid mobiele telefonie aanbieden waarmee dergelijke PRS-diensten kunnen worden afgenomen, vallen uit dien hoofde niet onder de reikwijdte van de Wtk 1992.

De Bank neemt dit standpunt in hangende de discussie die hierover wordt gevoerd door de Europese Commissie en de toezichthouders in Europa. De Europese Commissie huldigt thans het standpunt dat de elektronisch-geldrichtlijn niet het oogmerk heeft gehad om prepaid mobiele telefonie onder de reikwijdte van de richtlijn te brengen. De Commissie zal dit aspect nader bestuderen en hierover naar verwachting in de loop van 2003 een formeel standpunt innemen. Het huidige standpunt van de Europese Commissie in combinatie met het belang van een geharmoniseerde Europese benadering heeft de Bank meegewogen bij het formuleren van haar voorlopig oordeel dat prepaid mobiele telefonie geen elektronisch-geldactiviteit in de zin van de Wtk 1992 is.

De Bank zal de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van prepaid mobiele telefonie nauw-lettend volgen en, indien zij daartoe aanleiding ziet, haar standpunt heroverwegen.

Download het originele document van DNB hier.Monday, April 07, 2003

Digital money conference - highlights - first EMI license

Last week, Consult Hyperions' Digital Money Conference turned out to be very informative on the status of m-commerce and its operators. Tim Jones, CEO of Mobile Payments Service Association explained that the basic concept of MPSA very much is in line with that of Vodafone's M-pay:
- bill payment service (post- and pre-paid),
- m-wallet to allow card payments using the mobile.

Vodafone gave a very informative talk on the redesign of their billing systems in order to be able to properly deliver and account for all payments with mPay. They've spoken to the Financial Services Authority on the regulatory side of it and found out MPay Ltd was an electronic money institution (which will first operate under the waiver regime, until volume grows).

The FSA announced that the first company registered as an electronic money issuer is Moneybookers.com. Another one is on the way.

In the 1.1a2 presentation, I've detailed the findings of our position paper on the European situation on regulation, stressing that there is more regulation than e-money which is relevant to any payments-operator. A lot of discussion followed of which the main element was the realisation that companies with pre-paid multipurpose payment facilities, will face electronic money rules to comply with.

Most presentations are available for download at the DMF-forum website.Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.