1.1a2

Friday, July 19, 2002

Inspiratie..

..m.b.t. de openingsprocedure met afgeleide identificatie is op te doen bij AH Geldzaken. Opmerkelijk is dat bij het openen niet gevraagd wordt naar identificatie-gegevens (nummer rijbewijs etc.), maar wel naar SOFI-nummer.
Vanaf 1 januari 2002 zijn alle financiŽle instellingen verplicht ťťnmaal per jaar hun klantgegevens met bijbehorende sofi-nummers aan te leveren bij de belastingdienst. Wij vragen u daarom uw sofi-nummer op te geven. Dit nummer vindt ondermeer op uw salarisstrook en rijbewijs.
Overigens laat AH alleen mensen ouder dan 18 jaar de spaarrekening openen. Dat voorkomt een hoop rompslomp m.b.t. juridische vertegenwoordiging.

De afgeleide identificatie geschiedt vervolgens door de naam te controleren bij de zogeheten aanmeldingsstorting:
1.4 De aanmeldingsstorting
Vergeet niet uw aanmeldingsstorting te voldoen! Aan de hand van deze storting worden de naam- en adresgegevens van uw AH Bonuskaart vergeleken met die van uw bank- of girorekening (de tegenrekening). AEGON voert hierop een wettelijk verplichte controle uit. Wanneer u een AH Spaarrekening heeft geopend via de AH Geldzaken-zuil kan de gewenste controle op twee manieren worden uitgevoerd (tijdens de aanmeldprocedure maakt u een keuze). Door:
-op dezelfde dag twee euro extra te pinnen bij uw boodschappen. Dit bedrag wordt automatisch bij het boodschappentotaal opgeteld.
-een willekeurig bedrag over te maken van uw bank- of girorekening naar uw AH Spaarrekening.

Indien u zich schriftelijk of via internet inschrijft, ontvangt u per post een acceptgiro. Met deze acceptgiro dient u een willekeurig bedrag over te maken van uw bank- of girorekening naar uw AH Spaarrekening, zo kunnen wij de controle uitvoeren. Uiteraard wordt de aanmeldingsstorting bijgeschreven op uw AH Spaarrekening. Opnemen of overboeken van uw AH Spaarrekening is pas mogelijk nadat de controle (ongeveer 10 werkdagen) succesvol is uitgevoerd.

Thursday, July 18, 2002

Identificatie-verplichtingen voor EGI's

De Wet Identificatie Dienstverlening, ook van toepassing op elektronisch geld instellingen, bepaalt (onder andere, hieronder volgt uittreksel):

Artikel 2
1. De instelling is verplicht de identiteit van een cliŽnt vast te stellen voordat zij aan die cliŽnt een dienst verleent.Indien de cliŽnt een natuurlijke persoon is die onbekwaam is de met de dienst verband houdende rechtshandeling te verrichten, kan de instelling volstaan met het vaststellen van de identiteit van degene die daarbij als de wettelijke vertegenwoordiger optreedt. Indien de instelling bij de vaststelling van de identiteit overeenkomstig de artikelen 3 en 4 in redelijkheid kan twijfelen aan de juistheid van de verstrekte gegevens, verleent zij geen dienst dan nadat zij door het inwinnen van nadere informatie voldoende zekerheid heeft verkregen omtrent de identiteit van de cliŽnt.

Artikel 3
1. Indien de cliŽnt een natuurlijke persoon is, wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een van de volgende documenten:
a. een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
b. een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
c. een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie;
d. een document dat door Onze Minister is aangewezen.

Artikel 4
1. In afwijking van artikel 3 kan een instelling de identiteit van een cliŽnt die niet in persoon verschijnt, vaststellen door een afschrift van ťťn van de in artikel 3, eerste lid, genoemde documenten, dan wel het officiŽle nummer van dit document te verlangen, indien met de transactie geen contant geld gemoeid is en de eerste betaling die met de dienst verband houdt wordt gedaan ten gunste of ten laste van een rekening van de cliŽnt bij een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1į of 2į, met zetel in een van de lidstaten, die beschikt over een vergunning van de bevoegde autoriteit van die lidstaat om haar bedrijf te mogen uitoefenen, of in een staat die door Onze Minister is aangewezen.
2. Indien de identiteit wordt vastgesteld op de in het vorige lid omschreven wijze, gaat de instelling na of de identiteit van de cliŽnt overeenkomt met de identiteit van de cliŽnt ten laste of ten gunste van wiens rekening de eerste betaling, bedoeld in het vorige lid, is gedaan.

Artikel 6
De instelling is verplicht de volgende gegevens vast te leggen op een zodanige wijze dat deze toegankelijk zijn:
a. de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats dan wel plaats van vestiging van de cliŽnt en van degene te wiens name het depot of de rekening wordt gesteld, van degene die toegang tot het safe-loket zal hebben of degene te wiens name een uitbetaling of transactie wordt verricht, alsmede van hun vertegenwoordigers;
b. de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden, behoudens indien artikel 4, derde lid, van toepassing is;
c. de aard van de dienst; en ....

Artikel 7
De instelling bewaart de in artikel 6 bedoelde gegevens op toegankelijke wijze tot vijf jaar na het beŽindigen van de overeenkomst op grond waarvan de dienst is verleend of tot vijf jaar na het uitvoeren van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 4į, 7į of 8į.

Artikel 8
Het is de instelling verboden een dienst te verlenen indien de identiteit van de cliŽnt niet op de bij deze wet voorgeschreven wijze is vastgesteld.Tuesday, July 02, 2002

Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.