1.1a2

Friday, June 28, 2002

Het verslag consultatieregeling elektronisch geld

..is vandaag door DNB gepubliceerd. Een eerste lezing wijst uit dat geen opsomming plaatsvindt van het totaal aantal en de inhoud van de ontvangen reacties. Duidelijk is wel dat het bezwaar m.b.t. de korte periode van de consultatie terzijde geschoven is. DNB stelt dat de regeling inhoudelijk niet als verrassing kan komen voor partijen en ziet geen aanleiding om de consultatietermijn te verlengen. Ofwel:
De in de consultatie ontvangen reacties geven geen aanleiding te concluderen dat tot het bestaan van zodanige inhoudelijke bezwaren tegen de voorgestelde regeling dat de noodzaak tot nader beraad of gedachtewisseling aanwezig is en op grond waarvan uitstel van publicatie en inwerkingtreding van de regeling is vereist.

En dat terwijl 1.1a2 heeft geschreven:
Samenvattend is de vereniging 1.1a2 van mening dat de bij de publieke actoren ontstane tijdsdruk niet afgewenteld moet worden op private partijen. De vereniging adviseert de Bank om de tijdsdruk en de politieke druk te laten voor wat hij is. Het lijkt ons vooral van belang dat de tijd wordt genomen voor een goed inhoudelijk debat over de materie alvorens marktpartijen tot zaken te verplichten die achteraf niet nodig bleken te zijn of een drempel voor marktwerking zouden kunnen betekenen.
Wet toezicht kredietwezen van kracht vanaf 1 juli

Het Ministerie van FinanciŽn bericht dat de nieuwe Wtk vanaf 1 juli in werking treedt. Parallel hieraan wordt de regeling elektronisch geld instelling gepubliceerd in de staatscourant. De consequentie:
- instellingen die nu elektronisch geld uitgeven moeten binnen een maand een officiele melding doen aan DNB en binnen een half jaar aan diverse vergunningsvereisten voldoen danwel ontheffing vragen,
- instellingen die elektronisch geld gaan uitgeven (dit nu niet doen) moeten voortaan een vergunning aanvragen of voldoen aan de regels zoals geformuleerd in vrijstellingsregelingen.Wednesday, June 26, 2002

Nieuw lid: NMCA - The One to One Communications Group

Vorige week heeft NMCA zich als lid bij 1.1a2 aangeloten. NMCA heeft een SMS-verificatiemethode ontwikkeld en verzorgt sinds begin april de betaalfunctionaliteit voor het Yorin-programma the Bar.Saturday, June 22, 2002

Mobile firms claim e-money legislation will hamper m-commerce

This article further explains the position and lobby of mobile phone companies with respect e-money legislation.

Europe's mobile phone companies are urging the European Commission to interfere as little as possible with the rollout of 3G services, amid concerns that forthcoming legislation on e-money could damage m-commerce...

Download the letter of GSM Europe to the Commission here.


Tuesday, June 18, 2002

Wetswijziging Wtk aangenomen

Vandaag is de voorgestelde wetswijziging aangenomen die tot gevolg heeft dat tal van partijen binnenkort te beschouwen zijn als elektronisch geld instelling. Verwacht wordt dat publicatie in het Staatsblad plaatsvindt om en nabij 28 juni as.Monday, June 17, 2002

Brief aan Ministerie van FinanciŽn

Vandaag heeft 1.1a2 deze brief gestuurd aan het Ministerie van FinanciŽn. Hierin wordt meegedeeld dat de vereniging is opgericht en dat EWLH en Global Payways de eerste leden zijn. De meest saillante passages uit de brief:

"Voor de goede orde wil de vereniging ook wijzen op een juist gebruik van de term elektronisch geld instelling, alsmede de implicaties daarvan. Naar onze mening omvat de term elektronisch geld instelling de instellingen als gedefinieerd in artikel 1.1a2 van de nieuwe Wet toezicht Kredietwezen. Een bank die als ťťn van de bedrijfsactiviteiten elektronisch geld uitgeeft is dus naar onze mening geen elektronisch geld instelling, tenzij deze zich ook houdt aan de beleggings- en vormvoorschriften die zullen gelden voor de elektronisch geld instellingen. Als dus een groep van bestaande banken zich organiseert in een Nederlandse Vereniging voor Elektronisch Geld Instellingen is dit slechts een representatieve organisatie voor elektronisch geld instellingen te noemen als alle leden/banken voldoen aan de vormvoorschriften die gelden voor de elektronisch geld instelling. Is dat niet het geval, dan is naar de mening van 1.1a2 slechts sprake van bancaire uitgevers van elektronisch geld en van een extra vereniging van banken, opgericht naast de bestaande NVB.

De reden dat wij U willen wijzen op genoemde finesse moge duidelijk zijn. De kern van de aanpassing in de regelgeving is om marktwerking te stimuleren en een level playing field te realiseren. Bestaande marktpartijen, alsmede hun representatieve organisatie voor bancaire uitgevers van elektronisch geld, zullen hierbij logischerwijs inzetten op het creŽren van zo hoog mogelijke drempels en het vanuit een bancair referentiekader definiŽren van toezichts-eisen. Voor de nieuwe elektronisch geld instellingen die 1.1a2 vertegenwoordigt, is van belang dat eisen alleen worden gesteld voor zover dienstig aan de te realiseren doelstellingen van degelijkheid en consumentenvertrouwen. Daarbij moet specifieke aandacht worden besteed aan de andere aard van de nieuwe instellingen (kleiner van opzet, meer outsourcing etc.). In onze reactie aan DNB op de concept-regeling elektronisch geld instellingen, hebben wij aangegeven dat op dit moment het andere karakter van de nieuwe elektronisch geld instellingen onvoldoende in de regelgeving lijkt te zijn meegenomen.

De Vereniging 1.1a2 gaat ervan uit dat specifieke vormvoorschriften en eisen voor elektronisch geld instellingen, zullen gelden voor alle partijen die als zodanig in de markt werkzaam zijn. Dat betekent dat nieuwe instellingen te voldoen hebben aan een serie regels, maar ook dat bestaande bancaire uitgevers van elektronisch geld, indien zij zich met de naam elektronisch geld instelling op de markt begeven, onder dezelfde regels dienen te opereren.


Overigens is ook DNB vandaag per brief over de formele oprichting geinformeerd en is aangegeven dat de Vereniging hoopt overleg te kunnen hebben over invulling toezicht en uitleg van definities etc.Thursday, June 13, 2002

Artikel in FD over de conferentie

Vanochtend is het FD dit artikel geplaatst van de hand van Jan Maarten Slagter, over de conferentie over elektronisch geld. Kleine details: de arena's zijn er sinds 1 januari 2002 niet meer en ook de bedrijfskantine zou, afhankelijk van de precieze inrichting, toch onder de regels voor elektronisch geld kunnen vallen.Wednesday, June 12, 2002

Conferentiemateriaal: de instelling voor elektronisch geld

Gistermiddag is tijdens een drukbezochte conferentie over de regels m.b.t. elektronisch geld instellingen duidelijk geworden dat menige organisatie die zich op het gebied van elektronische pre-paid betalingsverkeer nog wat te wachten staat. In de praktijk zal gaandeweg helder worden welke soort organisaties nu gezien moet worden als elektronisch geld instellingen. Klik hier voor de pagina met presentaties van de conferentie.Persbericht - 12 juni 2002

Tijdens een seminar van S. Lelieveldt Consultancy werd gistermiddag bekend gemaakt dat een onafhankelijke vereniging is opgericht voor nieuwe aanbieders op de markt voor elektronische betaaldiensten. De vereniging heet voluit 1.1a2, Vereniging voor Elektronisch Geld Instellingen in Nederland en is op 10 juni opgericht. De voorzitter van 1.1a2, Kees Klomp, lichtte tijdens de conferentie toe dat de vereniging zich specifiek richt op de belangenbehartiging van nieuwe aanbieders in de markt. Het gaat dan met name op organisaties die een pre-paid betaalfunctionaliteit aan klanten aanbieden. Te denken is aan telecom-maatschappijen, organisaties als Amsterdam Arena (de Arena Card) en nieuwe aanbieders. Hij maakte bekend dat de nieuwe aanbieders Global Payways en de European Wireless Lottery Holding zich inmiddels aangemeld hebben als lid en riep soortgelijke niet-bancaire organisaties op hun voorbeeld te volgen.

Dhr Klomp wees er in zijn presentatie op dat de vereniging specifiek bedoeld is voor ondernemingen, die zich uitsluitend bezig houden met de uitgifte van elektronisch geld. Ten aanzien van de regelgeving gaat hij ervan uit dat banken voorzover zij elektronisch geld uitgeven en zich elektronisch geld instelling willen noemen, zich aan dezelfde spelregels zullen moeten houden, bijvoorbeeld ten aanzien van de beleggingen.Monday, June 10, 2002

Vereniging nu formeel opgericht!

Zojuist is in Amsterdam officieel de Vereniging 1.1a2 opgericht. U vindt de oprichtingsakte alhier. De volledige naam luidt: 1.1a2, vereniging voor elektronisch geld instellingen in Nederland. De vereniging is, zoals uit deze website blijkt al een tijdje actief. Het eerste officiŽle optreden vindt morgenmiddag plaats op de conferentie: De instelling voor elektronisch geld: wat staat ons te wachten?Friday, June 07, 2002

Wtk aangepast in derde week van juni...

Naar verluidt staat het wetsvoorstel Wtk 1992 betreffende elektronisch geldinstellingen op de agenda van de vergadering van de Eerste Kamer op 18 juni a.s. De verwachting is dat het een 'hamerstuk' zal zijn en dat rond 20/21 juni a.s. de tekst in het Staatsblad zal verschijnen.Thursday, June 06, 2002

Vereniging 1.1a2 in bedrijfsblad ABN AMRO

In de juni-editie van het blad In de Markt (commercieel vakblad voor medewerkers van de BU Nederland van de ABN AMRO) staat een interview met ondergetekende. Met daarin een leuke primeur voor de bancaire medewerkers, te weten, de oprichting van een aparte vereniging voor niet-bancaire partijen die semi-bancair actief zijn met elektronisch geld. Overigens zal de formele oprichting hoogstwaarschijnlijk as. maandag 10 juni zijn beslag hebben.Link naar meer algemeen weblog over betalingsverkeer

Copyright 1.1a2
Gebruik van het log wordt aangemoedigd, zij het wel met bronvermelding.